Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky,  upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího jakožto dodavatele a  kupujícího jakožto odběratele při prodeji a distribuci zboží prostřednictvím internetového obchodu.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí – Libor Papáček, IČO: 49906194. Není plátcem DPH. (dále jen prodávající)
Kupujícím se pro účely těchto podmínek rozumí odběratel zboží internetového obchodu umístěného na internetové adrese nůž-nůž.cz (dále jen kupující)

Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese nůž-nůž.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem prodeje zboží kupujícím na základě jejich objednávky.

Kupující má právo objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení vrátit prodávajícímu dle čl. VII těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávky přijaté prostřednictvím internetového obchodu nůž-nůž.cz a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

II. Objednávka kupujícího

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím internetového obchodu musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, poštovní adresu,  e-mailovou adresu a telefon.

Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající odešle e-mailem kupujícímu  zprávu o potvrzení objednávky, na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce. Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího.

Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka stornována.

 Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

V případě, že kupující se rozhodl objednávku stornovat  po jejím odeslání, je nutné neprodleně e-mailem nebo telefonicky informovat prodávajícího.

III. Cena a platební podmínky

 Všechny uveřejněné ceny jsou smluvní, včetně DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě“, nebo „zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná.

Kupující se zavazuje uhradit zboží předem (s přiděleným variabilním symbolem) na účet prodávajícího nejpozději do 7 dnů od objednání zboží.

Zboží objednané a dodané na dobírku se kupující zavazuje uhradit při převzetí zásiky.

V případě, že je účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.

IV. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.

V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 2 pracovních dnů od obdržení platby na účet. V případě, že kupující uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v uvedené lhůtě, je povinen neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku zpět.

 Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny účtované kupujícímu.

Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím daňový doklad, který je vždy nedílnou součástí zásilky. V případě, že kupující požádá prodávajícího o opětovné zaslání daňového dokladu, vystaví prodávající duplikát daňového dokladu a zašle jej kupujícímu na udanou emailovou adresu.

V. Poštovné, dobírkové a balné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné, dobírkovné a balné (dále jen poštovné).
Česká pošta

Dobírka 150,00 Kč
Platba předem (převodem na účet) – doporučená zásilka 55,00

Ceny poštovného se vztahují pouze na zásilky v České republice. Balné není účtováno. Ceny poštovného do zahraničí budou stanoveny individuálně dle objednaného zboží, a po dohodě prodávajícího a kupujícího.

 Není-li možné zboží odeslat formou balíku s ohledem na překročení rozměru nebo váhy (dle podmínek přepravce) bude prodávající ihned kontaktovat kupujícího a navrhne mu individuální řešení dopravy zboží odesláno kupujícímu až pod dohodě s prodávajícím, s tím, že cena dopravy v tomto případě je stanovována individuálně a je nutné její schválení kupujícím.

Osobní odběr zboží je možný pouze na základě předchozí dohody.

VI. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s a daňovým dokladem zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzal a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím. Společně se zbožím převezme kupující i daňový doklad, který je vždy nedílnou součásti zásilky.

VII. Vrácení zboží kupujícím – odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. Česká pošta apod.)
Kupující může využít svého práva a do 14 dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě má kupující neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adrese info@nuz-nuz.cz nebo telefonicky. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující zboží na adresu:

Libor Papáček, Václava Rabase 878, 272 01 Kladno
Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak.

 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze za vrácené zboží, a to až po obdržení vrácené zásilky zboží na jeho účet uvedený v písemném odmítnutí zboží a to do 30-ti dnů od odstoupení. Poštovné za doručení zásilky zpět k prodávajícímu se nevrací.

Zboží by mělo být  vráceno prodávajícímu ve stavu v jakém je kupující převzal. To znamená nové, nepoužité a nepoškozené, včetně veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím  a řádně zabalené a ochráněné proti poškození v průběhu přepravy.

Pokud prodávající zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno, vrátí se kupujícímu kupní cena  ponížená o částku, která představuje poškození zboží ze strany kupujícího. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah či v minulosti nedošlo ke korektnímu průběhu při plnění vzájemné obchodní transakce (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím, vrácení poškozeného zboží apod.). V takovém případě je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámce lhůty uvedené v čl. IV.

VIII. Vady, reklamace a záruky – uplatnění rozporu s kupní smlouvou

Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití a užití uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržením těchto ustanovení, může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 24 měsíců, nevztahuje-li se na výrobek prodloužená záruka. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při užívání zboží.

Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného odkladu. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po převzetí, nebude prodávající brát zřetel. V případě jakékoliv reklamace nebo zjištěné vady doporučuje prodávající kupujícímu, aby pokud možno co nejdříve kontaktoval prodávajícího telefonicky  nebo e-mailem a dohodl další postup při řešení reklamace.

Kupující zašle prodávajícímu zboží s popisem vady a data projevení se vady. Není-li dohodnuto jinak, zašle kupující reklamované zboží na adresu prodávajícího. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení, o čemž informuje kupujícího e-mailem. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností:

a)     opravou

b)     výměnou

c)     vrácením kupní ceny zboží.

 Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu. Opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z nabídky zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z nabídky, má kupující nárok v rámci reklamačního řízení a lhůty na vrácení zaplacené  ceny včetně nákladů na dopravu (poštovné), bylo-li kupujícím hrazeno. Lhůta pro vrácení kupní ceny je 30 dní. Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím vždy řádně zpět převzít.

 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

IX. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 X. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.
Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.
Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal obchodní sdělení.

Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu info@nuz-nuz.cz. Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího, pro kterou bylo „odhlášení“ učiněno. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.